Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op
overeenkomsten met DJ Mar Lagoz.


1: Algemene bepalingen
2: Geldigheid en toepasselijkheid
3: Offertes en overeenkomsten
4: Bepalingen met betrekking tot optredens
5: Annulering van de overeenkomst
6: Onuitvoerbaarheid
7: Prijzen
8: Betalingen
9: Klachten
10: Aansprakelijkheid


DEFINITIES

Opdrachtnemer: DJ Mar Lagoz
Opdrachtgever: De persoon die aan DJ Mar Lagoz een verzoek heeft
gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te
noemen; opdrachtgever.
Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere:
Mengpanelen, cd-spelers, licht en geluid installaties.
Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en DJ Mar Lagoz
overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle
faciliteiten om het optreden te kunnen geven.
Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum
hiervan.
Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn
vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.


Artikel 1 – Algemene bepalingen
1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de
offertes en overeenkomsten tussen DJ Mar Lagoz en opdrachtgever.


Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid
2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van DJ
Mar Lagoz.


Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten
3.1 Alle offertes van DJ Mar Lagoz zijn vrijblijvend.
3.2 Alle offertes van DJ Mar Lagoz hebben een geldigheidsduur van 14
dagen.
3.3 De opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen
de genoemde termijn van 1 maand, besluiten DJ Mar Lagoz een
definitieve opdracht te verstrekken.
3.4 DJ Mar Lagoz is verplicht om binnen de genoemde termijn van 14
dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de
opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum,
locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan
vermeld.
3.5 In geval van opdracht, dient de opdrachtgever een kopie van de
offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de opdrachtgever, binnen
14 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de
offerte/opdrachtbevestiging.


Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot optredens
4.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:
– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is,
zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken
aan de artiest(en) en/of de apparatuur.
– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten
bevinden zoals elektriciteit ,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen
en parkeergelegenheid.
– Er mogen geen bands of artiesten inprikken. ( aansluiten op mijn
installatie)


Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst
5.1 DJ Mar Lagoz heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de
opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien
DJ Mar Lagoz hier een goede reden voor heeft.
5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze
een schadevergoeding verschuldigd van
0 %: wanneer er 30 dagen voor het optreden wordt geannuleerd
25%: van het totaalbedrag, als tussen de 29 en 7 dagen van te voren
wordt geannuleerd
50%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van te voren wordt
geannuleerd
100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd.


Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid
6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid
van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde,
elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter
sneeuw)
6.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever DJ Mar Lagoz nog
gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te
verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
6.3 In geval van overmacht is DJ Mar Lagoz gerechtigd het optreden
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht
heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. DJ Mar Lagoz zal
dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te
bieden.


Artikel 7 – Prijzen
7.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen,
optreden, technische en organisatorische kosten en verdere
prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de
geldigheidsduur van de offerte.
7.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever.
In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren,
hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.


Artikel 8 – Betalingen
8.1 De opdrachtgever is verplicht 5 dagen voor aanvang van het
optreden te zorgen dat de factuur is voldaan. (Mits anders afgesproken).
8.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever
na afloop van het feest het bedrag van het verschuldigde meerwerk
contant betalen, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 9 – Klachten
9.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.
9.2 DJ Mar Lagoz geeft onder geen beding het totaalbedrag van het
feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De
opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur
tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van
de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals
piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.
10.2 DJ Mar Lagoz kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld
voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht
en dergelijke.
10.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv.
water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.